Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

OKGroupSK400Poistné udalosti členov SPZ majú na starosti zamestnanci spoločnosti OK GROUP SLOVAKIA, a.s. 

Kontaktovať môžete zamestnancov spoločnosti OK GROUP SLOVAKIA, a.s. telefonicky alebo emailom

• Mgr. Petra Mozoľová  +421904246055  

TIP! Pri kontaktovaní, prosím uveďte vaše meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo, email na ktorom budete zastihnuteľný, a tiež vlastný stručný popis udalosti. V prípade, ak Váš úraz alebo PN pretrváva. 

www.okgroup.sk

Poisťovateľ:
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Poistený:
1. Slovenský poľovnícky zväz a jeho organizačné zložky
2. Člen Slovenského poľovníckeho zväzu, ktorý je držiteľom poľovného lístka – občan SR
3. Člen Slovenského poľovníckeho zväzu, ktorý nie je držiteľom poľovného lístka – občan SR
4. Držiteľ poľovného lístka - cudzinec

Rozsah poistenia:
Poistenie vzťahuje na zodpovednosť za škodu fyzických osôb spôsobenú:
a) pri výkone práva poľovníctva členom Slovenského poľovníckeho zväzu, ak je držiteľom poľovného lístka vydaného na území SR a je občan Slovenskej republiky ,
b) pri výkone práva poľovníctva členom Slovenského poľovníckeho zväzu, ktorý nie je držiteľom poľovného lístka a je občan Slovenskej republiky,
c) pri výkone práva poľovníctva cudzincom, ak je držiteľom poľovného lístka vydaného na území SR.
Pre poistených držiteľov poľovného lístka sa poistenie vzťahuje na dobu platnosti poľovného lístka.

Poistenie sa ďalej vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú alebo vyplývajúcu:
a) medzi poistenými navzájom,
b) z držby a zaobchádzania so zbraňou alebo zariadením určeným pre výkon práva poľovníctva,
c) z užívania poľovne upotrebiteľných psov pri výkone práva poľovníctva držiteľa poľovného lístka.

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu užívateľa poľovného revíru, ak je užívateľom Slovenský poľovnícky zväz alebo jeho organizačná zložka do sublimitu 3 000 EUR na jednu škodovú udalosť a 10 000 EUR na všetky škodové udalosti, ktoré vzniknú počas jedného poistného obdobia, z celkovej dojednanej poistnej sumy.

Poistná suma
153 000,00 EUR z toho
150 000,00 EUR na škodu na zdraví a
3 000,00 EUR na škodu na veci na jednu škodovú udalosť (Maximálna výška náhrady škôd zo všetkých škodových udalostí vzniknutých počas jedného poistného obdobia je neobmedzená.)

Plnenie pre Českú republiku vo výške
20.000.000,- CZK škoda na zdraví a
500.000,- CZK škoda na veci (v zmysle § 48 zákona č.449/2001 Sb. o myslivosti).

Spoluúčasť
0,00 EUR

Územná platnosť
Európska únia

Poistné
A. Člen Slovenského poľovníckeho zväzu 4,00 EUR / kalendárny rok
B. Držiteľ poľovného lístka – cudzinec 4,00 EUR / ročný poľovný lístok
2,00 EUR / mesačný poľovný lístok
1,00 EUR / týždenný poľovný lístok

Prílohy:
Uložiť tento súbor (Poistny_certifikat_2019.pdf)Poistny_certifikat_2019.pdf[Vzor poistného certifikátu ]259 kB

Poisťovateľ:
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Poistený:
1. fyzická osoba, ktorá je členom krúžku mladých priateľov prírody a poľovníctva, zaplatila členský príspevok a je evidovaná v centrálnej evidencii členov KMPPP,
2. fyzická osoba, ktorá je členom Slovenského poľovníckeho zväzu, zaplatila členský príspevok a je evidovaná v okresnej organizácii alebo regionálnej organizácii SPZ (OkO/RgO SPZ),
3. fyzická osoba, ktorá je honcom, chytačom a pomocníkom a je riadne zapísaná v zozname zúčastnených osôb na spoločnej poľovačke,
4. fyzická osoba, ktorá je pomocníkom alebo patrí medzi technický personál a je riadne zapísaná v zozname účastníkov vykonávajúcich práce spojené s užívaním revíru,

Vstupný vek fyzickej osoby je menej ako 74 rokov a fyzická osoba nie je staršia ako 75 rokov.

Predmet a rozsah poistenia
1. Poistnou udalosťou je úraz poisteného člena KMPPP definovaný vo VPP, ktorý nastal počas trvania poistenia pri:
- pri záujmovej činnosti, ktorá je zakotvená vo výchovnovzdelávacom programe organizácie,
- pri krátkodobých pracovných brigádach v rámci organizovanej činnosti v poľovníckych zariadeniach (zber krmiva pre zver, kŕmenie zveri, stavba zariadení na kŕmenie a pozorovanie zveri a pod.),
- pri organizovaných spoločných cestách z miesta zhromaždiska do miesta vykonávania činností, prípadne z miesta jednej činnosti na iné miesto obdobnej činnosti a späť do spoločného rozchodu.

Poistením nie sú kryté náhodné udalosti v zmysle poistných podmienok, ktoré vzniknú počas cesty jednotlivých členov KMPPP z miesta bydliska do miesta zhromaždiska a späť.

2. Poistnou udalosťou je úraz poisteného člena SPZ definovaný vo VPP, ktorý nastal počas trvania poistenia pri:
-pri vykonávaní práva poľovníctva, t.j. pri plánovanom chove, zušľachťovaní, ochrane ( chytaní, stíhaní, strieľaní alebo inom usmrcovaní), pri privlastňovaní ulovenej alebo mŕtvej zveri a pri zbieraní vajec pernatej zveri a zhodov parožia,
- pri individuálnych lovoch, pri zabezpečovaní rozvozov, roznáške a zakladaní krmív pre zver, pri výstavbe, údržbe a rozmiestňovaní poľovníckych zariadení,
- pri získavaní krmovinovej základne pre poľovnú zver,
- pri zaobchádzaní s poľovníckymi zbraňami, pri zhotovovaní nábojov a úschove streliva, pri kŕmení zveri a iných úkonov súvisiacich s výkonom poľovníctva,
- pri účasti na poľovníckych, streleckých, kynologických a obdobných podujatiach usporiadaných SPZ,
- pri výkone činnosti poľovníckeho hospodárstva podľa 27 Zákona č. 274/2009 Zb.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poistením sú kryté aj úrazy, ktoré poistené osoby utrpia od okamihu, kedy začala cesta k bezprostrednému výkonu vyššie uvedených činností až do doby bezprostredného návratu do svojho bydliska, pokiaľ nebola táto cesta prerušená z dôvodov nesúvisiacich s poistenou činnosťou.
Pri účasti na poľovníckych, streleckých, kynologických a obdobných podujatiach usporiadaných SPZ sa poistenie vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú od okamihu zrazu účastníkov na určenom mieste do okamihu návratu na určené miesto rozchodu.

3. Poistnou udalosťou je úraz poisteného honca, chytača, pomocníka, definovaný vo VPP, ktoý nastal počas trvania poistenia:
- pri spoločných poľovačkách, manipulácii s ulovenou zverou, jej priblížení, ošetrení a nakladaní do dopravných prostriedkov,
- pri spoločnej poľovačke pri odchyte živej zveri – manipulácia s chytenou zverou, jej umiestnenie do prepravných klietok, prevoz a vypúšťanie.

4. poistnou udalosťou je úraz poisteného pomocníka a člena technického personálu, definovaný vo VPP, ktorý nastal počas trvania poistenia:
- pri príprave krmiva pre zver – zber a manipulácia s krmivom, jeho uskladňovanie a dopĺňanie do kŕmnych zariadení,
- pri budovaní, údržbe, oprave a likvidácii nefunkčných poľovníckych zariadení, pri budovaní poľovníckych chodníkov a ich údržbe,
- pri účasti na zverozdravotných opatreniach,
- pri pomocných prácach na chovateľských prehliadkach a poľovníckych výstavách,
- pri záchrane zveri pri zbere poľnohospodárskych plodín a pri živelných pohromách,
- na strelniciach, pri kontrolných streľbách, praktických skúškach zo strelectva a streleckých súťažiacich.

Poistná suma
Kategória A – členovia KMPPP
Lehotné poistné za 1 osobu
Poistná suma pre prípad smrti úrazom 166,00 eur/0,001 eur
Poistná suma pre prípad trvalých následkov úrazu 830,00 eur/0,17 eur
-maximálne plnenie pre trvalé následky úrazu: 830,00 eur
Lehotné poistné za 1 osobu v 1. rizikovej skupine: 0,17 eur

Kategória B – členovia SPZ
Lehotné poistné za 1 osobu
Poistná suma pre prípad smrti úrazom 3320,00 eur/0,08 eur
Poistná suma pre prípad trvalých následkov úrazu 3320,00 eur/0,35 eur
-maximálne plnenie pre trvalé následky úrazu: 3320,00 eur
Denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia úrazu 6,8 eur/0,67 eur
Lehotné poistné za 1 osobu v 2. rizikovej skupine: 1,10 eur

Kategória C, D – honci, chytači, pomocníci a techn. personál
Lehotné poistné za 1 osobu
Poistná suma pre prípad smrti úrazom 3320,00 eur/0,08 eur

Poistná suma pre prípad trvalých následkov úrazu 3320,00eur/0,35 eur
-maximálne plnenie pre trvalé následky úrazu: 3320,00 eur
Denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia úrazu 6,8 eur/0,67 eur
Lehotné poistné za 1 osobu v 2.rizikovej skupine: 1,10 eur

imagesPoistenie poľovníckej stráže uzatvorila Slovenská poľovnícka komora 01.12.2017 s Allianz Slovenskou poisťovňou (ASP)na poistenie zodpovednosti za škodu člena poľovníckej stráže.
Poistení sú členovia poľovníckej stráže v zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. a poistenie sa vzťahuje na  zodpovednosť za škodu spôsobenú fyzickou osobou vykonávajúcou činnosť v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Poistenie je dojednané pre všetky poistné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky. 

Poistná suma je dojednaná na každého člena poľovníckej stráže samostatne vo výške 25.000 €  na jedno poistné obdobie, ktorým je  kalendárny rok. 
Poistné je 10 € na každého člena poľovníckej stráže / kalendárny rok, so spoluúčasťou poisteného 50€ na každú škodovú udalosť. 

Slovenská poľovnícka komora ďalej uzatvorila 01.12.2017 s ASP poistnú zmluvu na úrazového poistenia.
Poistení sú členovia poľovníckej stráže v zmysle zákona č. 274/2009 Z.z. pre prípad vzniku úrazu počas výkonu činnosti v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Poistenie je dojednané  pre riziko trvalých následkov úrazu, liečenie úrazu a poistenie smrti úrazom. 
Poistná suma je dohodnutá vo výške 15.000  € (trvalé následky, smrť úrazom) a 5 € pre denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia úrazu. 
Poistné je 10,30 € na každého člena poľovníckej stráže / kalendárny rok bez spoluúčasti, doba liečenia úrazu v trvaní dlhšie ako 14 dní.

pupPoistníkom pre poistenie psa uznaného poľovného plemena je Slovenská poľovnícka komora, s poistnou sumou na jedného psa maximálne vo výške 1000,- €.

Predmet poistenia:
Predmetom poistenia je pes uznaného poľovného plemena  s preukazom o pôvode vo vlastníctve poisteného uvedený v Dotazníku/Prihláške do poistenia, ktorý dovŕšil vek 5 mesiacov a nedovŕšil vek 8 rokov, v čase začiatku poistenia nedovŕšil vek 6 rokov, pred dojednaním poistenia absolvoval veterinárnu prehliadku, je zdravý, bez akéhokoľvek skrytého alebo chronického ochorenia a pred dojednaním poistenia absolvoval základné očkovanie proti besnote, psinke, hepatitíde, leptospiróze a parvoviróze.                

Poistné riziká:
1.uhynutie, ku ktorému došlo v dôsledku úrazu alebo operácie po úraze
2. zmárnenie, ku ktorému došlo v dôsledku úrazu alebo operácie po úraze a bolo nariadené v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
3. náklady na operáciu alebo veterinárny zákrok, ku ktorým došlo v dôsledku úrazu.

Poistenie vzniká:
podaním Dotazníka / Prihlášky, ktorú majiteľ poisteného psa:

  • osobne predloží na ktoromkoľvek klientskom pracovisku poisťovateľa, alebo
  • zašle poštou na adresu poisťovateľa: Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice alebo
  • zašle elektronicky na emailové adresy: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Na každom Dotazníku/Prihláške môže byť uvedený maximálne jeden pes.

Poistenie začína:
najskôr dňom nasledujúcim po dni podania Prihlášky do poistenia (pokiaľ nie je uvedený iný, neskorší dátum začiatku poistenia)

Deň podania Prihlášky do poistenia je:
- dátum podania poštovej zásielky s Prihláškou, alebo
- deň prevzatia Prihlášky na klientskom pracovisku poisťovateľa, alebo
- deň doručenia mailu na vyššie uvedené mailové adresy.

Poistná doba: 
Poistenie sa dojednáva na dobu určitú. Poistná doba začína dňom nasledujúcim po dni podania Dotazníka/Prihlášky do poistenia, najskôr však po dovŕšení 5 mesiaca a najneskôr pred dovŕšením 6. roku veku psa a končí Poistenie končí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom pes dovŕši 8 rokov veku.

Poistná suma: 
Maximálna poistná suma na jedného psa je vo výške 1 000 EUR.
Poistná sumu si stanovuje majiteľ psa.

Maximálne limity plnenia:

  1. do 300 EUR v súvislosti s veterinárnym zákrokom a operáciou po úraze,
  2. do výšky dojednanej poistnej sumy za psa do dňa dovŕšenia veku 6 rokov v súvislosti s jeho uhynutím alebo zmárnením,
  3. do výšky poistnej sumy zníženej o 10% za každý začatý rok nad 6 rokov veku za psa v súvislosti s jeho uhynutím alebo zmárnením.

Sadzba poistného:
5% z poistnej sumy pre skupiny psov duriče a brloháre
3% pre "ostatné" skupiny psov

Spoluúčasť:
Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti spoluúčasťou vo výške 10%, max. 30 EUR.

Poistné:  
Stanovuje sa samostatne pre každého psa na jedno poistné obdobie. Poistné je splatné na bankový účet poisťovateľa uvedený v podklade pre úhradu poistného, vystavenom poisťovateľom individuálne pre každú Prihlášku po jej spracovaní v poistno-technickom systéme. Poistné platí poistený majiteľ psa.

Územná platnosť:
Slovenská Republika

Poistné je splatné na bankový účet Allianz-Slovenská poisťovňa vystavenom individuálne pre každú Prihlášku.

Každý majiteľ psa si rieši poistenie psa INDIVIDUÁLNE na základe informácií z jednotlivých OPK; bližšie informácie sú v  Poistenej zmluve č.591 100 026.

Prílohy:
Uložiť tento súbor (poistenie_PUP_dotaznik.pdf)poistenie_PUP_dotaznik.pdf[Prihláška/dotazník pre poistenie PUP]89 kB
Uložiť tento súbor (poistna_zmluva_PUP_SPK.pdf)poistna_zmluva_PUP_SPK.pdf[Poistná zmluva PUP - Allianz]4573 kB

faqČo mám robiť, keď sa mi pri výkone práva poľovníctva stane úraz?

1) Poistné udalosti členov SPZ majú na starosti zamestnanci spoločnosti OK GROUP SLOVAKIA, a.s. 
• kontaktovať zamestnancov spoločnosti OK GROUP SLOVAKIA, a.s. telefonicky alebo emailom
• Mgr. Petra Mozoľová - +421904246055 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

TIP! Pri kontaktovaní, prosím uveďte vaše meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo, email na ktorom budete zastihnuteľný, a tiež vlastný stručný popis udalosti. V prípade, ak Váš úraz alebo PN pretrváva. 

2) Dokumenty potrebné k nahláseniu poistnej udalosti

• v prípade, ak Váš úraz resp. PN je ukončená k likvidácii poistnej udalosti je potrebné dokladovať: 
• stručný popis poistnej udalosti – kde, čo, kedy, ako a o ktorej hodine sa poistná udalosť stala
• uviesť čo bolo na Vašom tele poškodené – ktorá strana Vášho tela utrpela úraz 
• vaše súčasné zamestnanie
• v prípade, ak ste aktívny športovec uviesť v akom športe a od kedy
Po doložení týchto informácii, zamestnanec OK GROUP SLOVAKIA, a.s. nahlási poistnú udalosť v poisťovni a bude požadovať:

3) Doloženie dokumentov k rýchlej likvidácii poistnej udalosti od SPZ - SPK
• okrem Vašich identifikačných údajov je vždy potrebné doložiť: 
• potvrdenie od hospodára prípadne predsedu, že sa Vám úraz stal pri výkone práva poľovníctva – s dátumom úrazu, stručným popisom toho, čo sa stalo a k akému telesnému poškodeniu došlo pri úraze
• knihu návštev revíra, či už elektronickú alebo papierovú

4) Nechajte sa ošetriť a uchovajte si celú zdravotnú dokumentáciu 
• je potrebné dokladovať aj zdravotnú dokumentáciu, a to od začiatku úrazu až po ukončenie liečenia 
• celú zdravotnú dokumentáciu potrebujeme doložiť poisťovni od prvého ošetrenia, cez hospitalizáciu, ak bola ako aj prípadné rehabilitácie 
• môžete nám ju zasielať elektronicky na uvedené e-maily alebo poštou na korešpondenčnú adresu OK GROUP SLOVAKIA, a.s., pobočka, Františkánska 5, 040 01 Košice
TIP! Likvidácia poistných udalostí prebieha rýchlejšie v prípade, ak poisťovňa disponuje všetkou zdravotnou dokumentáciou –resp. po ukončení PN. V prípade, hlásenia na začiatku úrazu nám dokumentáciu musíte postupne zasielať, aby sme ju k poistnej udalosti vedeli priebežne pripínať.

5) Poistné plnenie 
• poistné plnenie je možné zaslať na účet príjemcu alebo poštovou poukážkou na jeho poštovú adresu 
• v prípade plnenia na účet je potrebné ho uviesť
• zaslaním poistného plnenia je poistná udalosť uzavretá – v prípade trvalých následkov je možný nárok až po roku od ukončenia liečenia úrazu

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.