Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Poisťovateľ:
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Poistený:
1. Slovenský poľovnícky zväz a jeho organizačné zložky
2. Člen Slovenského poľovníckeho zväzu, ktorý je držiteľom poľovného lístka – občan SR
3. Člen Slovenského poľovníckeho zväzu, ktorý nie je držiteľom poľovného lístka – občan SR
4. Držiteľ poľovného lístka - cudzinec

Rozsah poistenia:
Poistenie vzťahuje na zodpovednosť za škodu fyzických osôb spôsobenú:
a) pri výkone práva poľovníctva členom Slovenského poľovníckeho zväzu, ak je držiteľom poľovného lístka vydaného na území SR a je občan Slovenskej republiky ,
b) pri výkone práva poľovníctva členom Slovenského poľovníckeho zväzu, ktorý nie je držiteľom poľovného lístka a je občan Slovenskej republiky,
c) pri výkone práva poľovníctva cudzincom, ak je držiteľom poľovného lístka vydaného na území SR.
Pre poistených držiteľov poľovného lístka sa poistenie vzťahuje na dobu platnosti poľovného lístka.

Poistenie sa ďalej vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú alebo vyplývajúcu:
a) medzi poistenými navzájom,
b) z držby a zaobchádzania so zbraňou alebo zariadením určeným pre výkon práva poľovníctva,
c) z užívania poľovne upotrebiteľných psov pri výkone práva poľovníctva držiteľa poľovného lístka.

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu užívateľa poľovného revíru, ak je užívateľom Slovenský poľovnícky zväz alebo jeho organizačná zložka do sublimitu 3 000 EUR na jednu škodovú udalosť a 10 000 EUR na všetky škodové udalosti, ktoré vzniknú počas jedného poistného obdobia, z celkovej dojednanej poistnej sumy.

Poistná suma
153 000,00 EUR z toho
150 000,00 EUR na škodu na zdraví a
3 000,00 EUR na škodu na veci na jednu škodovú udalosť (Maximálna výška náhrady škôd zo všetkých škodových udalostí vzniknutých počas jedného poistného obdobia je neobmedzená.)

Plnenie pre Českú republiku vo výške
20.000.000,- CZK škoda na zdraví a
500.000,- CZK škoda na veci (v zmysle § 48 zákona č.449/2001 Sb. o myslivosti).

Spoluúčasť
0,00 EUR

Územná platnosť
Európska únia

Poistné
A. Člen Slovenského poľovníckeho zväzu 4,00 EUR / kalendárny rok
B. Držiteľ poľovného lístka – cudzinec 4,00 EUR / ročný poľovný lístok
2,00 EUR / mesačný poľovný lístok
1,00 EUR / týždenný poľovný lístok

Prílohy:
Uložiť tento súbor (Poistny_certifikat_2019.pdf)Poistny_certifikat_2019.pdf[Vzor poistného certifikátu ]259 kB

Poisťovateľ:
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Poistený:
1. fyzická osoba, ktorá je členom krúžku mladých priateľov prírody a poľovníctva, zaplatila členský príspevok a je evidovaná v centrálnej evidencii členov KMPPP,
2. fyzická osoba, ktorá je členom Slovenského poľovníckeho zväzu, zaplatila členský príspevok a je evidovaná v okresnej organizácii alebo regionálnej organizácii SPZ (OkO/RgO SPZ),
3. fyzická osoba, ktorá je honcom, chytačom a pomocníkom a je riadne zapísaná v zozname zúčastnených osôb na spoločnej poľovačke,
4. fyzická osoba, ktorá je pomocníkom alebo patrí medzi technický personál a je riadne zapísaná v zozname účastníkov vykonávajúcich práce spojené s užívaním revíru,

Vstupný vek fyzickej osoby je menej ako 74 rokov a fyzická osoba nie je staršia ako 75 rokov.

Predmet a rozsah poistenia
1. Poistnou udalosťou je úraz poisteného člena KMPPP definovaný vo VPP, ktorý nastal počas trvania poistenia pri:
- pri záujmovej činnosti, ktorá je zakotvená vo výchovnovzdelávacom programe organizácie,
- pri krátkodobých pracovných brigádach v rámci organizovanej činnosti v poľovníckych zariadeniach (zber krmiva pre zver, kŕmenie zveri, stavba zariadení na kŕmenie a pozorovanie zveri a pod.),
- pri organizovaných spoločných cestách z miesta zhromaždiska do miesta vykonávania činností, prípadne z miesta jednej činnosti na iné miesto obdobnej činnosti a späť do spoločného rozchodu.

Poistením nie sú kryté náhodné udalosti v zmysle poistných podmienok, ktoré vzniknú počas cesty jednotlivých členov KMPPP z miesta bydliska do miesta zhromaždiska a späť.

2. Poistnou udalosťou je úraz poisteného člena SPZ definovaný vo VPP, ktorý nastal počas trvania poistenia pri:
-pri vykonávaní práva poľovníctva, t.j. pri plánovanom chove, zušľachťovaní, ochrane ( chytaní, stíhaní, strieľaní alebo inom usmrcovaní), pri privlastňovaní ulovenej alebo mŕtvej zveri a pri zbieraní vajec pernatej zveri a zhodov parožia,
- pri individuálnych lovoch, pri zabezpečovaní rozvozov, roznáške a zakladaní krmív pre zver, pri výstavbe, údržbe a rozmiestňovaní poľovníckych zariadení,
- pri získavaní krmovinovej základne pre poľovnú zver,
- pri zaobchádzaní s poľovníckymi zbraňami, pri zhotovovaní nábojov a úschove streliva, pri kŕmení zveri a iných úkonov súvisiacich s výkonom poľovníctva,
- pri účasti na poľovníckych, streleckých, kynologických a obdobných podujatiach usporiadaných SPZ,
- pri výkone činnosti poľovníckeho hospodárstva podľa 27 Zákona č. 274/2009 Zb.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poistením sú kryté aj úrazy, ktoré poistené osoby utrpia od okamihu, kedy začala cesta k bezprostrednému výkonu vyššie uvedených činností až do doby bezprostredného návratu do svojho bydliska, pokiaľ nebola táto cesta prerušená z dôvodov nesúvisiacich s poistenou činnosťou.
Pri účasti na poľovníckych, streleckých, kynologických a obdobných podujatiach usporiadaných SPZ sa poistenie vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú od okamihu zrazu účastníkov na určenom mieste do okamihu návratu na určené miesto rozchodu.

3. Poistnou udalosťou je úraz poisteného honca, chytača, pomocníka, definovaný vo VPP, ktoý nastal počas trvania poistenia:
- pri spoločných poľovačkách, manipulácii s ulovenou zverou, jej priblížení, ošetrení a nakladaní do dopravných prostriedkov,
- pri spoločnej poľovačke pri odchyte živej zveri – manipulácia s chytenou zverou, jej umiestnenie do prepravných klietok, prevoz a vypúšťanie.

4. poistnou udalosťou je úraz poisteného pomocníka a člena technického personálu, definovaný vo VPP, ktorý nastal počas trvania poistenia:
- pri príprave krmiva pre zver – zber a manipulácia s krmivom, jeho uskladňovanie a dopĺňanie do kŕmnych zariadení,
- pri budovaní, údržbe, oprave a likvidácii nefunkčných poľovníckych zariadení, pri budovaní poľovníckych chodníkov a ich údržbe,
- pri účasti na zverozdravotných opatreniach,
- pri pomocných prácach na chovateľských prehliadkach a poľovníckych výstavách,
- pri záchrane zveri pri zbere poľnohospodárskych plodín a pri živelných pohromách,
- na strelniciach, pri kontrolných streľbách, praktických skúškach zo strelectva a streleckých súťažiacich.

Poistná suma
Kategória A – členovia KMPPP
Lehotné poistné za 1 osobu
Poistná suma pre prípad smrti úrazom 166,00 eur/0,001 eur
Poistná suma pre prípad trvalých následkov úrazu 830,00 eur/0,17 eur
-maximálne plnenie pre trvalé následky úrazu: 830,00 eur
Lehotné poistné za 1 osobu v 1. rizikovej skupine: 0,17 eur

Kategória B – členovia SPZ
Lehotné poistné za 1 osobu
Poistná suma pre prípad smrti úrazom 3320,00 eur/0,08 eur
Poistná suma pre prípad trvalých následkov úrazu 3320,00 eur/0,35 eur
-maximálne plnenie pre trvalé následky úrazu: 3320,00 eur
Denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia úrazu 6,8 eur/0,67 eur
Lehotné poistné za 1 osobu v 2. rizikovej skupine: 1,10 eur

Kategória C, D – honci, chytači, pomocníci a techn. personál
Lehotné poistné za 1 osobu
Poistná suma pre prípad smrti úrazom 3320,00 eur/0,08 eur

Poistná suma pre prípad trvalých následkov úrazu 3320,00eur/0,35 eur
-maximálne plnenie pre trvalé následky úrazu: 3320,00 eur
Denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia úrazu 6,8 eur/0,67 eur
Lehotné poistné za 1 osobu v 2.rizikovej skupine: 1,10 eur

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.